Flag of Sweden
Andreas Rejbrand’s Website

Ordet utav

Ett språkfel jag inte skrivit om tidigare är bruk av ordet utav i skrift. Ordet utav hör hemma i det informella talspråket. I text sticker ordet ut och ger ett ganska kraftigt talspråkligt och informellt intryck varför det inte bör användas, speciellt inte i neutral eller mer formell sakprosa. I skrift bör man i stället genomgående använda det mycket vanligare ordet av.

Min erfarenhet är att ordet används regelbundet av enstaka (mindre erfarna) författare, som är av uppfattningen att ordet i stället ger ett formellt intryck och passar bra i formellare texter. Detta är emellertid bara en hypotes.


Show all news items.

Only show the most recent news items.