Flag of Sweden
Andreas Rejbrand’s Website

Korrekt matematisk typografi (i Microsoft Word)

Det händer att personer som inte är vana vid matematisk typografi försöker sig på att skriva formler i Microsoft Word. Ofta, kanske oftast, blir resultatet mindre lyckat. Ett av de allra vanligaste felen är att författarna bryter mot den regel som säger att enheter inte skall kursiveras; ett annat, mycket snarlikt fel, är att de bryter mot regeln som säger att ”etiketter” (vanliga ord och meningar, t.ex. som index) inte skall kursiveras. Nedan visas ett exempel på båda dessa relaterade fel:

Ekvation v (kursiverat) index före (kursiverat) är lika med 20 m/s (kursiverat).

Notera att indexet ”före” är felaktigt kursiverat. Etiketter som består av naturligt språk skall inte kursiveras. (Författaren borde misstänka att något är fel eftersom den svenska bokstaven ö inte hanteras på förväntat sätt!) Ovan står egentligen produkten mellan f, ö, r och e. Det andra felet är att enheten är kursiverad; enheter skall aldrig kursiveras.

Det tredje, och sista, felet är att författaren glömde bort att mätetal och enhet alltid skall ha ett mellanrum mellan sig. Så här borde formeln se ut:

Ekvation v (kursiverat) index före är lika med 20 m/s.

För att infoga etiketter och enheter i formelområden i Microsoft Word används citattecken. Formeln ovan kan t.ex. inmatas med

v_"före"=20 "m/s" .

Ett annat vanligt nybörjarfel är att författaren använder asterisk (*) som multiplikationstecken. Som de flesta fel är detta felaktigt. Produkten mellan två tal betecknas med en punkt (⋅, U+22C5: DOT OPERATOR) som i Microsoft Word infogas med koden \cdot. Asterisken används inom matematiken för andra ändramål, som t.ex. faltning av funktioner.

Ibland använder oerfarna författare den latinska bokstaven x för att beteckna produkt. Detta är också fel. Däremot kan man ibland använda multiplikationskrysset × (U+00D7: MULTIPLICATION SIGN) som multiplikationstecken, vilket i Microsoft Word infogas med \times. Inom matematiken och naturvetenskapen är det emellertid mycket vanligare med punkt än kryss. Inom högre matematik används kryss för andra operationer än multiplikation mellan tal, som t.ex. kartesisk produkt (mellan mängder) och vektorprodukt (mellan vektorer i åskådliga rummet). Det är dock smakfullt att använda kryss som produkttecken i en del fall, som t.ex. i måttangivelser. Jag tror också att krysset som multiplikationstecken är vanligare i andra länder än i Sverige.

Följande exempel är sålunda felaktigt, dels eftersom etiketter är kursiverade, dels eftersom asterisk används som multiplikationstecken:

Ekvation substansmängd (kursiverat) är lika med koncentration (kursiverat) asterisk volym (kursiverat).

Så här borde det se ut:

Ekvation substansmängd är lika med koncentration gånger volym.

Denna formel infogas med

"substansmängd"="koncentration"\cdot"volym" .

Andra nybörjarfel man ibland ser är överflödiga parenteser:

Ekvation gamma är lika med ett bråk med gemena a plus gemena b inom parentes i täljaren och versala A plus versala B inom parentes i nämnaren.

Detta skall naturligtvis skrivas

Ekvation gamma är lika med ett bråk med gemena a plus gemena b i täljaren och versala A plus versala B i nämnaren.

(Denna formel kan infogas med \gamma=(a+b)/(A+B) . Parenteserna tas bort när kvoten byggs upp av det sista mellanslaget.)

Alla som använder Microsoft Word till mer än mycket enkla vardagsanteckningar borde för övrigt läsa min artikel om Word.


Show all news items.

Only show the most recent news items.